Substantiv etterfulgt av faste preposisjoner

 

Against
precautions against    forholdsregler mot
 
For
affection for     kjærlig forhold til
(an) excuse for            (en) unnskyldning for
compassion for           medlidenhet med
make allowances for   ta hensyn til
pave the way for    bane vei for
reason for       grunn til
reputation for   beryktet for
respect for       respekt for
sympathy for   sympati med
talent for         talent for
 
From
absence from     fravær fra
independence from     uavhengighet fra
 
In
confidence in   tro på, tillit til
faith in       tro på
have an interest in      være interessert i
make progress in        gjøre framgang i
take part in      ta del i
 
Into
insight into      innsikt i
 
Of
a/the risk of     risiko for
a symptom of    et symptom på
catch sight of   få øye på
command of    kontroll over
evidence of      bevis for
example of      eksempel på
impression of    inntrykk av
lack of       mangel på
make a fool of      dumme ut
make fun of     gjøre narr av
make use of     gjøre bruk av
neglect of        neglisjering av
possibility of    mulighet for
proof of           bevis på
recognition of     anerkjennelse av
recollection of    erindring om
result of           resultat av
sign of             tegn på
survey of         oversikt over
symbol of        symbol på
take advantage of       utnytte
take care of     ordne
 
On
attack on         angrep på
dependence on        avhengighet av
have pity on    ha medlidenhet med
make an impression on          gjøre inntrykk på
play a joke on     spøke med
shed light on       kaste lys over
 
To
access to         tilgang til
(a) reply to      (et) svar til
objection to     innvending, motforestilling mot
pay attention to     ha oppmerksomheten rettet mot
response to      svar til
shut one's eyes to        lukke øynene for
 
Toward(s)
attitude toward(s)       holdning til
 
With
change places with     bytte plass med
connection with      forbindelse med
fall in love with           forelske seg i
find fault with          finne feil ved
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2008

© Cappelen Damm AS