Adjektiv etterfulgt av faste preposisjoner

 

About
anxious about     engstelig for
concerned about         opptatt av
curious about     nysgjerrig på
depressed about          deprimert over
doubtful about            tvilende til
enthusiastic about       entusiastisk over
excited about   opprømt over
happy about    glad for
pleased about    fornøyd med
(to be) wrong about    ta feil
worried about     bekymret for
 
At
alarmed at      skremt av
amazed at       forundret over
overjoyed at    overlykkelig over
shocked at       sjokkert av
surprised at     overrasket over
 
Between
torn between   dratt mellom
 
By
obsessed by     besatt av
 
For
blamed for      beskyldt for
eligible for       berettiget til
famous for       berømt for
fit for     klar for
known for        kjent for
late for             (for) sent til
noted for         kjent som
praised for      lovprist for
punished for    straffet for
qualified for    kvalifisert for/til
ready for         klar for/til
responsible for            ansvarlig for
ripe for            moden for
suitable for      passende til
 
From
absent from     ikke til stede på
derived from   utledet av
detached from   løsrevet fra
different from forskjellig fra
distinct from    forskjellig fra
exempt from    fritatt fra
far from           langt fra
isolated from   isolert fra
omitted from   utelatt fra
safe from         trygg for
 
In
absorbed in     oppslukt av
engaged in      engasjert i
interested in    interessert i
involved in      involvert i
 
Of
accused of       beskyldt for
afraid of           redd for
ashamed of     skamfull for
aware of          klar over
capable of       i stand til
certain of         sikker på
conscious of    klar over
convinced of    overbevist om
deprived of      ribbet for
fond of     begeistret for
ignorant of      uvitende om
independent of            uavhengig av
jealous of        sjalu på
proud of          stolt av
regardless of   uten hensyn til
sceptical of      skeptisk til
sure of     sikker på
suspicious of   mistenksom overfor
terrified of       vettskremt av
tired of             trøtt av
worthy of         verdig til
 
On
based on         basert på
dependent on avhengig av
intent on          oppsatt på
 
To
acceptable to   godkjent av
accessible to    tilgjengelig for
accustomed to   vant til
adapted to       tilpasset
addicted to      avhengig av
adjacent to      ved siden av
attached to      bundet til
committed to   engasjert i
comparable to     sammenlignbart med
dedicated to    trofast mot
devoted to       engasjert i
due to       på grunn av
essential to      grunnleggende for
exposed to       eksponert for
faithful to         trofast mot
favo(u)rable to      positiv til
foreign to        fremmed for
indifferent to    likegyldig til
indispensable to          uunnværlig for
inferior to        underlegen i forhold til
kind to      snill mot
loyal to            lojal mot
obedient to      lydig mot
obliged to        forpliktet til
opposed to      uenig i
partial to         svak for
preferable to   å foretrekke framfor
reduced to       redusert til
related to         relatert til
relevant to       relevant for
resistant to      motstandsdyktig mot
restricted to     begrenset til
sensitive to      følsom for
subordinate to    underordnet i forhold til
suited to          passende for
superior to      overlegen i forhold til
tied to      bundet til
 
Toward(s)
protective toward(s)    beskyttende overfor
 
With
associated with           forbundet med
compared with            sammenlignet med
compatible with          forenlig med, kompatibel med
consistent with            konsekvent i forhold til
familiar with        kjent med
infatuated with            betatt av
patient with     tålmodig med
pleased with    fornøyd med
satisfied with   tilfreds med
synonymous with        synonymt med
threatened with           truet med
(to be) acquainted with           (være) kjent med, kjenne
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2008

© Cappelen Damm AS